شعبه قالیشویی آریا غرب در شمال تهران

۲۲۱۷۵۳۹۸
۲۲۱۷۵۳۹۹
۲۶۱۲۶۲۰۳
۲۶۱۲۶۲۰۴
۲۲۸۷۱۹۰۷
۲۲۶۴۳۸۲۷
۲۲۳۶۲۹۸۲